ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05138063000 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش بازار پرديس. شش ضلعي / تلفن – 07644456355 / پشتيباني 24 ساعته 09331045856 / مراجعه نمایید.